Varemerkeregistrering i EU blir billigere – og sikrere

De forskjellige medlemslandene i EU har siden 2013 forhandlet om en endring av de eksisterende varemerkereglene. Høsten 2015 ble man endelig enige. Spesielt noen endringer vil glede varemerkeinnehavere i EU, nemlig at det blir billigere å søke.

Reguleringen av varemerkeregler, som trer i kraft den 23. mars 2016 medfører at:

1. Prisstrukturen forbedres

Prisen for søknader og fornyelser vil i fremtiden avhenge av antallet klasser man registrerer sitt varemerke i, basisprisen vil kun omfatte én klasse.

Dersom man ønsker å søke om registrering av et merke i tre klasser, må man derfor betale et separat gebyr for klasse nr. 2 og 3. En klasse kan f.eks. være «spill og leketøy» (klasse 28) eller «underholdningsvirksomhet» (klasse 41).

Det samme gjelder fornyelser. Skal man fornye et varemerke som har mer enn en klasse, må man betale et ekstra gebyr for hver ekstra klasse, ut over den første.

Det betyr at det stort sett blir billigere for de fleste virksomheter å søke om en varemerkeregistrering.

2. Kravene til varemerker endres

Kravet om at varemerker må kunne gjengis grafisk utgår, og erstattes av en regel om at varemerker må kunne gjengis på en måte som gjør det mulig for de kompetente myndigheter, og offentligheten, å fastslå den nøyaktige gjenstand for den beskyttelse innhaveren får.

Det er en modernisering av varemerkesystemet, og åpner opp for en gang i fremtiden å tillate for eksempel duftmerker, noe som ikke er mulig i dag.

3. Varemerkeinnhaverens mulighet for å bekjempe pirater styrkes

Med de nye reglene vil det bli lettere for innehavere av EU-varemerkerettigheter å bekjempe piratkopiering. Det vil for eksempel være mulig å stoppe import av piratkopierte varer, også i de tilfeller der importøren er en privatperson.

Rettighetshaverne vil også få en bedre mulighet til å stoppe varer i transit i EU, dersom varen har et merkenavn som stort sett er identisk med rettighetshaverens EU-varemerke. Særlig denne bestemmelsen er viktig, da kopivarer ofte blir importert til EU under dekke av å ”bare” være i transit til for eksempel land i Sør Amerika. Hittil har ikke rettighetshavere kunnet stoppet og fått disse krenkende varene destruert. Hvis det gjeldende varemerket ikke er beskyttet i form av en registrering i det endelige bestemmelseslandet for varen, kan imidlertid ikke den nye regelen anvendes.

4. Det innføres krav om presisering av varer og tjenester omfattet av en søknad

I fremtiden bliver det enda viktigere å presisere hvilke varer og tjenester et varemerke skal omfatte. På det feltet er det altså ingen endringer. Vi anbefaler alltid å nevne kjerneytelsen i en varefortegnelse, det gjelder enda.

Det skjer også en del navneendringer når reglene trer i kraft. For eksempel kommer det nå offisielt til å hete ”EU-varemerker” i stedet for ”EF-varemerker” (og det var vel også på tide!).

Har du lyst til å lese detaljene rundt de nye varemerkereglene, så kikk her.

Har du behov for å få utdypet eller fortolket den nye varemerkereformen, ta kontakt med vårt varemerketeam (finn dem under våre eksperter) eller kontakt Head of Trademarks Sindre-Jacob Bostad direkte.

LÆS OGSÅ: Beskytt ditt varemerke mot kopiering eller misbruk