Din patentsøknad er et fundament som ikke må slå sprekker

Header bilde: jarmoluk/Pixabay.com

En sterk patentsøknad øker sannsynligheten betydelig for å oppnå patent på din oppfinnelse eller idé og utgjør fundamentet for dine fremtidige forretningsmuligheter. 

Utformingen av patentsøknaden er avgjørende for om du kan oppnå patent på oppfinnelsen din. Og jo større innsikt du har, ikke bare i patentjuridiske problemstillinger, men også i markedet, jo bedre er dine forutsetninger for å få beskrevet din oppfinnelse så den oppfyller de juridiske kravene som kreves og som holder i en eventuell innsigelse eller rettssak.

Plougmann Vingtofts patentrådgivere hjelper deg med å få utformet patentsøknaden din så den utgjør et solid fundament. Vi sikrer at den overholder alle juridiske patenttekniske krav. Samtidig sørger vi for at den er utferdiget på en måte så den er robust i forhold til å bli utfordret av konkurrenter som ønsker å ugyldiggjøre eller begrense beskyttelsesomfanget av patentet ditt.

Er du i ferd med å søke patent på en idé, står vi klare til å hjelpe deg. Kontakt oss allerede i dag og få en uforpliktende prat om prosjektet ditt. Vi behandler selvfølgelig saken din fortrolig.

Hør mer om hvordan våre patentrådgivere sikrer at:

  • søknaden overholder de juridiske og patenttekniske kravene
  • patentkravene dekker oppfinnelsen
  • søknadsteksten beskriver så mange utførelsesformer av oppfinnelsen som mulig, da det gir mulighet til å endre patentkravene under saksbehandlingen
  • patentsøknaden innleveres slik at du oppnår optimal geografisk dekning av det endelige patentet

Man kan oppnå patent på fremgangsmåter til fremstilling av forskjellige produkter, på apparater, på produkter, samt på forskjellige anvendelser av nye produkter, og i noen tilfeller også på allerede kjente produkter.

Les også videre på denne siden om hvordan vi med din patentsøknad bygger et robust fundament for dine fremtidige forretningsmuligheter.

En nyhetsundersøkelse avdekker mulighetene for å få patent

Fra et juridisk perspektiv skal en patentsøknad overholde den til enhver tid gjeldende lovgivning. Selv om lovgivningen ikke er helt lik i f.eks. Europa og USA, så gjelder overordnet at man bare kan få patent på en oppfinnelse hvis den er:

  • ny (nyhetskravet)
  • atskiller seg vesentlig fra allerede kjente oppfinnelser (krav om oppfinnelseshøyde)
  • kan utnyttes industrielt

Mange virksomheter velger å få foretatt en såkalt nyhetsundersøkelse eller patentbarhetsvurdering før de bruker ressurser på å utarbeide og innlevere en patentsøknad. Vurderingen av oppfinnelseshøyde er ofte en subjektiv vurdering, og det krever derfor en del erfaring å vurdere dette. Våre erfarne patentrådgivere gjennomfører en omfattende research, og vurderer på bakgrunn av dette om oppfinnelsen oppfyller disse kravene.

Patentsøknaden er som å bygge et hus på et solid fundament

Hvis nyhetsundersøkelsen eller patentbarhetsvurderingen er positiv, innleverer vi det som kalles en «prioritetsskapende søknad». Innen tolv måneder fra innleveringen av en prioritetsskapende søknad, har vi mulighet til å oppdatere denne søknaden med f.eks. nye elementer eller nye data som viser hvordan oppfinnelsen fungerer. Derfor innleverer vi ofte en oppdatert søknad innen tolv måneder, den oppdaterte søknaden vil deretter være «låst» (og man kan således ikke tilføye nye elementer til patentsøknaden).

Ingen ønsker å bygge et hus på et fundament med sprekker, og det samme gjelder når man skal skrive en patentsøknad. Det er derfor veldig viktig at den oppdaterte søknaden inneholder så mange relevante opplysninger om oppfinnelsen som mulig.

Det du som virksomhet selv kan gjøre, før vi innleverer en patentsøknad, er derfor å overveie hva oppfinnelsen kan brukes til – også innenfor områder du ikke selv er aktiv – og at du generere data som viser at oppfinnelsen virker, og hvordan.

Dersom din virksomhet ikke selv utarbeider patentsøknader, anbefaler vi å benytte en profesjonell rådgiver med mange års erfaring og teknisk kompetanse, som matcher oppfinnelsen. Likeledes anbefaler vi at du setter av tid og tar aktivt del i prosessen. Kvaliteten på din patentsøknad avhenger i høy grad av den input virksomheten gir, og sterke patentsøknader oppstår alltid som et resultat av et godt samarbeid mellom virksomhet og rådgiver.

Patentsøknad med handlefrihet

Det er patentkravene som definerer beskyttelsesomfanget av et utstedt patent, og det er de patentmyndighetene undersøker under saksbehandlingen. Hvis patentkravene skal endres under saksbehandlingen, kan man i Europa bare gjøre dette dersom det finnes nærmest eksplisitt basis i patentsøknadens beskrivelse. Det er således her «fundamentet» skal stå sin prøve. En patentsøknad av god kvalitet beskriver så mange relevante utførelsesformer av oppfinnelsen som mulig. Jo bedre oppfinnelsen er beskrevet, desto større handlefrihet har du til å endre dine patentkrav og dermed styre unna den kjente teknikken patentmyndighetene eventuelt finner under saksbehandlingen.

Det er viktig å beskrive effekten av utførelsesformene

Når patentmyndighetene vurderer oppfinnelseshøyde, er det viktig at du kan argumentere for hvordan din oppfinnelse skiller seg fra kjente teknikker, og hvilket problem oppfinnelsen løser. Derfor er det like viktig at du beskrive effektene av forskjellige utførelsesformer av oppfinnelsen. For eksempel kan det være at en belegning med et bestemt metall minsker risikoen for erodering, eller at man ved et bestemt temperaturintervall oppnår den raskeste nedbrytningen av et biologisk materiale. Jo flere effekter som kan inkluderes i søknaden, jo bedre.

 

Dekk alle strategisk relevante markeder

Fra et forretningsmessig perspektiv, er en patentsøknad av god kvalitet en søknad som er innlevert så de strategisk relevante markedene er dekket rent geografisk. Strategisk relevante markeder er land der du forventer å utnytte oppfinnelsen nå, og i fremtiden. Utnyttelse dekker både fremstilling, salg og markedsføring av oppfinnelsen. Strategisk relevante markeder inkluderer også land hvor konkurrenter nå eller i fremtiden fremstiller, selger eller markedsfører konkurrerende teknologier.


Headerbilde: Devanath/Pixabay.com

Strategisk bruk av dine immaterielle rettigheter

Et patent er en forbudsrett som gjelder i opp til 20 år, og det kan brukes til å stoppe andre som bruker ditt patent uten tillatelse. Et patent er en såkalt immateriell rettighet. Andre immaterielle rettigheter omfatter varemerker, design og opphavsrett. På engelsk kalles slike rettigheter «intangible assets» fordi de både kan selges og lisensieres. Lisenser kan være eksklusive eller ikke-eksklusive, men i ganske mange tilfeller blir patenter krysslisensiert, som en slags pengeløs handel, der man gir et annet firma lov til å utnytte oppfinnelsen, mot at man selv får lov til å utnytte deres oppfinnelse.

På den bakgrunn har patenter en enorm betydning både økonomisk og strategisk. Patenter på oppfinnelser du ikke selv skal bruke umiddelbart i virksomheten, kan du således benytte strategisk og lisensiere i en eller annen form, mot at du tjener penger på det. Omvendt, så kan du også inn-lisensiere en annen relevant teknologi. I oppstartsvirksomheter er immaterielle rettigheter så viktige at investorer ganske ofte avstår fra å foreta en investering hvis de immaterielle rettighetene ikke er sikret.

 

Kontakt våre eksperter

  • Få mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine data her

 

Tilbake til Patenter