Den Felleseuropeiske Patentdomstolen (UPC)

Den europeiske ”patentpakken” som består av et enhetspatent og en felles europeisk patentdomstol, som trådte i kraft 1 juni 2023. Vi vil i denne artikkelen forsøke å gjøre deg litt klokere på enhetspatentet og den nye felles europeiske patentdomstolen. 

Hva er enhetspatentet?

Enhetspatentet er et europeisk patent, som utstedes av Den Europeiske Patentmyndigheten (EPO), noe som vil ha en ensartet rettsvirkning i de europeiske landene som deltar i enhetspatentsamarbeidet på det tidspunkt patentet blir utstedt. På den måten skiller enhetspatentsystemet seg fra det nåværende systemet, hvor det europeiske patentet etter utstedelsen blir til en «bunt» av nasjonale patenter, som så skal valideres i de land hvor patentet skal gjelde.

Vil enhetspatentet erstatte det ”klassiske” europeiske patentet?

Nei, enhetspatentet vil være en ekstra mulighet for europeiske patentsøkere, og vil eksistere side om side med de ”klassiske” europeiske patentene. De nåværende søknads- og behandlingsprosedyrene ved Den Europeiske Patentmyndighetenforblir uendret. Spørsmålet om man skal velge det nye enhetspatentet eller et klassisk europeisk patent, behøver man ikke ta stilling til før patentet er utstedt.

Bør jeg velge et enhetspatent?

Om man bør velge den ene eller den andre patenttypen avhenger av hvilken forretningsstrategi man har. Har man som patentinnehaver bare forretningsinteresser i noen få europeiske land, vil fordelene ved et enhetspatent ikke være vesentlige. Omvendt, vil patentinnehavere som har forretningsaktiviteter i hele EU – og som derfor typisk validerer et europeisk patent i mange forskjellige land – kunne oppnå vesentlige besparelser ved anvendelse av enhetspatentet. En annen overveielse man skal gjøre som patentinnehaver er at man ved enhetspatentet legger «alle egg i en kurv», noe som betyr at patentet står eller faller i sin helhet i alle enhetspatentlandene.

Hvordan vil kostnadene ved et enhetspatent være sammenlignet med kostnadene for et ”klassisk” europeisk patent?

Patentinnehavere som validerer sine europeiske patenter i mange land, vil kunne oppleve store besparelser i forbindelse med validering og årsgebyrer ved å benytte seg av enhetspatentet. For europeiske patenter på engelsk, vil enhetspatentet kunne kreve innlevering av en enkelt oversettelse på et annet EU-språk, etter valg. Det skal imidlertid bemerkes at for land som ikke er en del av det felles europeiske patentsamarbeidet, vil de nåværende krav til oversettelse og validering være uendrede.

I tillegg til besparelser i forbindelse med validering, et det potensielt betydelige besparelser på de årlige gebyrene, i og med at det bare skal betales et enkelt årsgebyr for et enhetspatent. Dette gebyret er fastsatt som summen av de årlige gebyrer, som ellers ville blitt betalt i de fire land med flest antall valideringer. På den annen side, vil det ikke være mulig å redusere dette årlige gebyret ved å oppgi enhetspatent i visse land.

 

Bilde: Epo.org

Hva er den felles patentdomstolen?

Den felles patentdomstolen vil være en enkelt spesialisert patentdomstol med flere forskjellige avdelinger, herunder en sentral avdeling med domstoler bekreftet for Paris og München, samt lokale og regionale avdelinger, for eksempel en lokal avdeling i Danmark, og en appeldomstol i Luxembourg.

UPC kan potensielt dekke hele EU, selv om det i begynnelsen bare vil dekke et begrenset antall EU-land. UPC vil avgjøre spørsmål om gyldighet og krenkelse av både enhetspatenter og klassiske europeiske patenter i de EU-land som er omfattet av enhetspatentet.

Hva hvis jeg ønsker å fortsette med å bruke de nasjonal domstolene for ditt europeiske patent i stedet for UPC?

Som nevnt ovenfor, vil UPC også ha myndighet over ”klassiske” europeiske patenter. For eksisterende europeiske patenter vil det imidlertid være mulig å fravelge UPC ved å sende inn en anmodning før UPC trer i kraft. Det vil også være mulig å fravelge enhetspatentet under en lang overgangsperiode på minst syv år for europeiske patenter som meddeles etter at UPC-systemet trer i kraft. Dette vil kreve at patentet er validert som et klassisk europeisk patent, samt at anmodningen om å fravelge UPC er inngitt.

Hvordan vil UPC fungere i praksis?

UPC vil operere med korte frister, og alle beviser skal fremlegges på et tidlig tidspunkt (”front-loaded system”). Dette understreker behovet for å få foretatt grundige freedom to operate-analyser som en del av forretningsstrategien. Manglende gyldighet av patentet vil kunne brukes som forsvar i en krenkelsessak ved UPC.

Når vil Enhetspatentet og UPC tre i kraft?

Det Europeiske Patentverket (EPO) og samarbeidslandene er i sluttfasen av å opprette et nytt Fellespatent (Unitary Patent) og den nye Felleseuropeiske Patentdomstolen (UPC). Det nye systemet trådte i kraft 1 juni 2023.

Plougmann Vingtoft er forberedt på enhedspatentet

I øyeblikket har Plougmann Vingtoft åtte European Patent Attorneys som har gjennomført CEIPI-kurset ”Patent Litigation in Europe” på Universitetet i Strasbourg og har  motta et ”European Patent Litigation Certificate” under UPC. UPC-ekspertene kan representere våre kunder i det nye systemet og er oppført til venstre.

Land som deltar i samarbeidet om enhetspatentet og den felles europeiske domstol.

Land som har sluttet seg til enhetspatentet

Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Holland, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

Lande som sluttet seg til den felles europeiske domstol

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Portugal, Slovenia, Sverige, Østerrike.

Andre EPO-medlemsland

Albania, Island, Kroatia, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Monaco, Montenegra, Norge, San Marino, Sveits, Serbia, Spania, Tyrkia

Les mer

 

 

Tilbake til Patenter